วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2563
จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค. ๗๙๐๒ นศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท ๔๔๖๔ นศ.
11  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำชวน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๘ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป้าสาคร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลที่วัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนางพริ้ม-ควนกรด ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคู่ขนานทางหลวง สาย ๔๐๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง