วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดควนชม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนวัดก้างปลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (โรงเรียนบ้านวังยวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย ๕๐ ซอย ๑ ตอน ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้ล็อคเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงรินทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลที่วัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง