เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป


เทศบาลตำบลที่วังร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป