เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.tiwang.go.th
 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563


...ด้วยเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 นำโดยนายเชาวลิต เจริญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรณ์ป่าไม้ของชาติ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี